LICZNIK ODWIEDZIN: 7 280 188

Intensywne Systemy Sprzedaży Nieruchomości

www.pgn.net.pl

MLS 

 

Obejrzyj także

 

 

 

Regulamin

 

DEFINICJE

 1. kgn.pl - internetowy portal informacyjno - promocyjny, znajdujący się pod adresem internetowym http://www.kgn.pl, zwany dalej Portalem, który umożliwia zamieszczanie ofert osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz instytucji, zajmujących się obrotem nieruchomościami w Polsce i za granicą.
 2. Właściciel portalu – właścicielem Portalu kgn.pl jest Jerzy Szymański, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PGN Jerzy Szymański, 57 – 300 Kłodzko, ul. Okrzei 20, NIP: 883-000-59-01, REGON: 890294127.
 3. Administrator – właściciel Portalu.
 4. Ogłoszeniodawca - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, instytucja zarejestrowana na Portalu kgn.pl, dokonująca emisji ogłoszeń w ramach Portalu kgn.pl na zasadach niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która poprzez wejście na Portal posiada dostęp do ogłoszeń zamieszczonych na Portalu. Użytkownikiem jest również Ogłoszeniodawca.
 6. Ogłoszenie - czasowo udostępnione Ogłoszeniodawcy miejsce na stronie internetowej kgn.pl, które po zamieszczeniu pakietu informacji wprowadzanych on-line przez Ogłoszeniodawcę pozwala osobom zainteresowanym skontaktować się z Ogłoszeniodawcą.
 7. Cennik - ustalane przez Portal kgn.pl opłaty za umieszczanie ogłoszeń na stronie Portalu.
 8. Regulamin - niniejszy dokument sporządzony przez właściciela Portalu, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z Portalu kgn.pl

ZASADY OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu. Odwiedzając Portal, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.
 2. Portal kgn.pl jest serwisem informacyjno-promocyjnym, mającym na celu gromadzenie ofert Ogłoszeniodawców.
 3.  Dopełnieniem Regulaminu jest Polityka Prywatności i Zaufania.

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW I OCHRONA DANYCH

 1. Portal kgn.pl nie gromadzi, ani nie przetwarza danych osobowych właścicieli nieruchomości, o których informacje zamieszczane są przez Ogłoszeniodawców.
 2. Każdy Ogłoszeniodawca w momencie dokonywania rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych na potrzeby rejestracji Użytkownika oraz publikacji ogłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t.).
 3. Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od Ogłoszeniodawców podczas korzystania z Portalu kgn.pl, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t.)

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Rejestrując się na portalu kgn.pl każdy Ogłoszeniodawca :
  • zgadza się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych informacji,
  • akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu,
  • zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy swojego loginu i hasła oraz oświadcza, iż jest świadom wszystkich konsekwencji spowodowanych zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do Portalu przez osoby, którym udostępnia swój login i hasło,
  • zobowiązuje się zawiadomić natychmiast Administratora Portalu o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do Portalu, za pomocą loginu i hasła Ogłoszeniodawcy albo o zarejestrowaniu się na Portalu z konta e-mailowego Ogłoszeniodawcy.
 2. Ogłoszeniodawca, rejestrując się na Portalu, ma prawo przesyłania na Portal informacji oraz materiałów dotyczących ogłoszenia w celu informacyjnego oddziaływania na innych użytkowników Portalu.
 3. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń reklam innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy.
 4. Właściciel Portalu oświadcza, iż wszelkie ogłoszenia oraz inne informacje publikowane na Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93).
 5. Akceptując niniejszy Regulamin każdy Ogłoszeniodawca oświadcza, iż jego aktywność w ramach Portalu: 
  • nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna. W związku z tym Ogłoszeniodawca nie będzie przesyłać na Portal żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,
  •  nie może naruszać praw innych użytkowników Portalu a także praw osób trzecich, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi, i w związku z tym Ogłoszeniodawca powstrzyma się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będzie zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych Ogłoszeniodawcach lub użytkownikach Portalu,
  •  nie będzie wykorzystywać mechanizmów Portalu do rozsyłania materiałów niepożądanych, uznawanych za spam,
  •  zgadza się, aby administrator portalu kgn.pl miał prawo do usunięcia wpisu Ogłoszeniodawcy, w przypadku uznania go za naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu. 

RESPEKTOWANIE PRAW WŁASNOŚCI, ZASTRZEŻENIE PRAW AUTORSKICH

 1. Każdy użytkownik korzystający z Portalu zobowiązuje się do respektowania praw właściciela Portalu oraz praw innych osób zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t.) oraz ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t.).
 2. Administrator udostępniając Portal, zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Właściciel Portalu oświadcza, iż Portal kgn.pl zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty na Portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno autorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców.
 3. Administrator Portalu zobowiązuje się do rozpatrywania każdego przypadku naruszenia na Portalu czyichkolwiek praw autorskich oraz praw własności intelektualnej w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie, w przypadku zawiadomienia Administratora o tym fakcie przez Użytkownika Portalu na następujący adres e-mailowy: kgn@kgn.pl.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Każdy Użytkownik korzystając z Portalu w pełni akceptuje, że Administrator udostępnia Portal kgn.pl takim, jaki jest.
 2. Wydawca Portalu kgn.pl nie zapewnia gwarancji dotyczącej prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych przez Ogłoszeniodawców na Portalu,
 3. Wydawca Portalu kgn.pl nie gwarantuje, iż każde zamieszczone na Portalu kgn.pl ogłoszenie sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
 4. Na Portalu kgn.pl są publikowane odsyłacze do innych portali. Mogą również być publikowane ogłoszenia innych firm. Wydawca Portalu kgn.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z korzystaniem z Portalu, każdy Ogłoszeniodawca:
  • zgadza się, że niniejszy Regulamin korzystania z Portalu podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące się pojawić w trakcie korzystania z Portalu oraz powstałe w związku z tym roszczenia będą rozstrzygane przez sąd właściwy terytorialnie dla właściciela Portalu.
  • zgadza się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.
  • zgadza się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie opublikowanym na Portalu i sygnowanym przez właściciela Portalu, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w tym dokumencie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Właściciel Portalu kgn.pl zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian na Portalu w dowolnym czasie. Właściciel Portalu zobowiązuje się do zawiadamiania o wszelkich zmianach poprzez ogłoszenie o zmianach, zamieszczane na Portalu na 5 dni przed wprowadzeniem zmian w życie. Następujące po wszelkich zmianach korzystanie z Portalu jest równoznaczne z ich akceptacją.
 2. Użytkownik Portalu kgn.pl ma możliwość złożenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres Administratora: kgn@kgn.pl, w terminie 10 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia. Administrator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

 

 

 ISSN Intensywne Systemy Sprzedaży Nieruchomości • System Exclusive PGN Polska Giełda Nieruchomości organizacja Radców Handlowych na rynku nieruchomości • System wielokrotnego oferowania MLS MULTIPLE LISTING SYSTEM • Krajowa Giełda Nieruchomości KGN System wymiany ofert • Organizacja biur współpracujących • Real estate commercial • Nieruchomości Komercyjne • Nieruchomości Polska • Real estate tourism • Nieruchomości turystyczne • Aukcje • Przetargi • Działki • Domy • Mieszkania • Hotele • Biurowce • Kamienice • Grunty rolne i leśne • Grunty inwestycyjne • Lokale • Obiekty Handlowo - usługowe • Real estate Poland  • Sudety • Dolny Śląsk • Wrocław • Kłodzko • Polanica Zdrój • Kudowa Zdrój • Lądek Zdrój • Jerzy Szymański • Agnieszka Radomska • Jerzy Krajan Szymański